Misija

 

Mokyklos misija

Pelesos mokykla – daugiakalbė ugdymo institucija, puoselėjanti tautinę kultūrą ir pilietiškumą, toleranciją, organizuojanti ugdymą lietuvių kalba.

Pagrindinės mokyklos veiklos kryptys:

Mokymo ir mokymosi kokybė;

·         Saugios ugdymosi aplinkos formavimas;

·         Pilietiškumo ugdymas;

·         Tautiškumo ugdymas;

·          Neformalus ugdymas;

·         Tiriamoji analitinė veikla;

·         Mokyklos įvaizdžio formavimas;

·         Materialinės, techninės bazės turtinimas;

·         Mokykla – pelesos krašto kultūros ir švietimo centras;

·         Bendradarbiavimas su vietinių lietuvių bendruomenėmis.

Ugdymo programos atitinka Baltarusijos ir Lietuvos Respublikų Švietimo ministerijų bendrųjų programų ir išsilavinimo standartų keliamus tikslus pagrindiniam ir viduriniam ugdymui.

Mokyklos filosofija

Atėjai, kad rodytume tau kelią. Kad pažintum žemę, kuri tave peni ir nešioja, namus, kuriuose gyveni, duoną, kurią valgai. Atėjai, kad išmokytume tave pažinti ir suprasti šalia esantį žmogų, kad suvoktumei, kaip svarbu gerbti save ir kitus; kad išmokytume mylėti savo gimtąją žemę, pažinti savo šaknis, suvokti savo tautinį tapatumą. Atėjai, kad padėtume tapti pareigingu, mokančiu kurti ir išsaugoti gyvenimą.

Mokyklos vizija

 • Mokyklos abiturientas – šiuolaikiškas žmogus, gerbiantis savo valstybę, nemenkinantis savosios kultūros ir gimtosios kalbos, saugioje ir estetinėje aplinkoje išugdytas kompetetingos ir kvalifikuotos mokytojų bendruomenės, humanizuojančios ir demokratizuojančios tarpasmeninius santykius tarp įvairių tautybių bendruomenės narių.
 • Pelesos mokykla – gera, šiuolaikiška, pažangi, aprūpinta moderniomis informacinėmis tehnologijomis mokykla, kurioje vyksta nuoseklus, kokybiškas ir nenutrūkstamas ugdymas.
Mokyklos veiklos pagrindiniai uždaviniai
 • 1.        puoselėti tautinį tapatumą, įvairinti mokyklos, kaip kultūros ir švietimo centro, veiklą. Puoselįti kalbą ir saugoti istorinį bei etnografini Pelesos krašto lietuvių palikimą.

  2.        Mokyklos veiklą ir ugdymo procesą organizuoti remiantis mokyklos veiklos efektyvumo tyrimais.

  3.        Remti mokyklos mokinių tėvų komiteto veiklą, suteikti reikalingą metodinė pagalbą. Organizuoti atvirų durų dienas tėvams. Įtraukti tėvus į mokyklos veiklos planavimą.

  4.        Tobulinti mokinių mokymo(-si) krūvio optimizavimo procesą. Taikyti aktyvius mokymo metodus ugdyme.

  5.        Kurti įvairesnius ir įdomesnius popamokinės veiklos projektus, susijusius su moksleivių poreikiais, siekiais, interesais, sudarant sąlygas atskleisti ir plėtoti savo gabumus įvairaus pajėgumo mokiniams.

  6.        Tikslingai ir kvalifikuotai organizuoti pagalba mokiniui, atkreipiant dėmesį į jo specialiuosius poreikius.

  7.        Laikytis vieningo orfografinio režimo tvarkant dokumentaciją.

  8.        Įvertinti vertinimo sistemos veiksmingumą mokinių motyvacijai.

  9.        Sėkmingai pritaikyti atnaujintas Baltarusijos ir Lietuvos Švietimo ministerijų ugdymo programas ir ugdymo turinį moksleivių kompetencijų ugdymui.