Apie Mokykla

 
    

     Pelesos gyvenvietė rašytiniuose šaltiniuose pirmą kartą paminėta dar XVI a. Pelesa įsikūrusi tarp svarbių Lietuvos istorijai miestų – Gardino, Lydos, Naugarduko, Krėvos ir Vilniaus. Pelesos lietuviai gyveno toje Lietuvos dalyje, kuri buvo labiausiai lenkinama, gudinama, rusinama. Žmonės išlaikė savo gimtąją kalbą ir papročius iki mūsų dienų.

     Lietuviškos mokyklos istorija Pelesoje prasidėjo 1913m. Mokyklos veiklą nutraukė pirmasis pasaulinis karas, nes gaisras apgadino pastatą. Tada pamokos vyko kaimo žmonių pirkiose. Vykstant kovoms dėl Lietuvos nepriklausomybės, mokslas dažnai būdavo nutraukiamas. 1922m. „Ryto“ draugijai padedant buvo atkurta lietuviška mokykla, kuri veikė iki 1931m. 1933m. mokyklos vietoje įsteigta skaitykla, kuri veikė iki karo. Po karo vietoj lietuviškos mokyklos atidaryta rusiška. Didelių pastangų dėka (vietinių lietuvių delegacijos su prašymais dėl lietuviškos mokyklos keleta kartų važiavo į Vilnių bei Maskvą) nuo 1957m. šioje mokykloje leista vesti lietuvių kalbos pamokas.

     Prasidėjus Atgimimui, 1992 m. gruodžio 1 d. Pelesoje atidaryta pirmoji Baltarusijoje lietuvių pagrindinė mokykla. Mokyklos įkūrėjai yra Lietuvos Respublikos Kultūros fondas bei Kultūros ir Švietimo ministerija. Mokyklos steigėjas – Tautinių mažumų ir išeivijos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės.  Mokyklą finansuoja Lietuvos Respublika.

     Visas mokyklos nekilnojamas turtas (mokyklos pastatas, 3 mokytojų gyvenamieji namai su ūkiniais pastatais, katilinė, valymo įrenginiai) pastatytas už Lietuvos Respublikos lėšas ir yra Lietuvos Respublikos nuosavybė. Visa tai pastatyta ant 2,5 ha žemės sklypo, kuris priklauso Pelesos lietuvių visuomeniniam susivienijimui „Gimtinė“.  

     Mokykla auga ir stiprėja. 1999 m. mokyklai suteiktas vidurinės mokyklos statusas, pradeda veikti priešmokyklinio ugdymo grupė. Mokykla yra kultūros ir švietimo centras Pelesos krašte. Mokyklos pedagogai puoselėja vietines lietuvių tradicijas ir papročius, kartu su lietuvių bendruomene organizuoja etnografines šventes. Dažni svečiai mokykloje yra menininkai, mokslininkai, etnografiniai ansambliai iš Lietuvos. Prie mokyklos įkurtas istorinis-etnografinis muziejus.

     Ugdymas mokykloje vyksta lietuvių kalba pagal Baltarusijos Respublikos Švietimo  ministerijos tautinėms mažumoms parengtus mokymo planus ir programas. 2009 metais mokykla išleido 10-tą abiturientų laidą. Dauguma jų sėkmingai studijuoja Lietuvos Respublikos aukštosiose mokyklose. Keletas buvusių mūsų mokinių po studijų sugrįžo dirbti į lietuvišką mokyklą mokytojais.

    Mūsų mokiniai sėkmingai dalyvauja tarptautiniuose projektuose, Lietuvos Respublikos ir Baltarusijos Respublikos organizuojamuose rašinių, piešinių, skaitovų, kraštotyros konkursuose, olimpiadose, meno saviveiklos apžiūrose, sportinėse varžybose. Mokyklos meniniai kolektyvai yra Baltarusijos Respublikos tautinių mažumų festivalių laureatai, Lietuvos respublikinių dainų švenčių dalyviai. Mokykloje gražios popamokinės veiklos tradicijos. Mokiniai lanko meninės, sportinės, edukacinės krypties būrelius, dainų ir šokių ansamblius, kaimo kapelą, dramos studiją.

       Pelesos krašto žmonės dėkoja Lietuvos Respublikos Vyriausybei, visoms valdžios institucijoms, įstaigoms ir organizacijoms už suteikiamą materialinę ir dvasinę paramą ir pagalbą.


Mokyklai vadovavo šie direktoriai:

1992-1996 m.m. - Petronėlė Brazauskienė
1996-2000 m.m. - Vytautas Bigaila
2000 m. - Birutė Bigailienė
2000-2001 m.m. - Stasys Papartis
2001 - 2012 m.m. - Alfonsas Švelnys
Nuo 2012 m. mokyklai vadovauja Jonas Matiulevičius